HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN: Từ 1983 – 1998: trực thuộc Liên đoàn Lao động Quận I, TP. Hồ Chí Minh. Từ 1999 – 2003: trực thuộc Công đoàn Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ 2003 đến nay sinh hoạt trong Công đoàn Khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện...
TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG Chi bộ Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu là tổ chức Đảng cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tổng số đảng viên tính đến tháng 08/2018 là 17 đảng viên. BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ 1 Nguyễn Văn Hồng Bí thư 2 Nguyễn Thị Kim Lan Phó bí thư...
  Đoàn Thanh niên Chi đoàn Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu trực thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Bộ Tài nguyên và Môi trường, là một tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Chi Bộ Phân viện  Tổng số đoàn viên:       11  Nam:     ...