TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

Chi bộ Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu là tổ chức Đảng cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tổng số đảng viên tính đến tháng 08/2018 là 17 đảng viên.

BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ

1

Nguyễn Văn Hồng

Bí thư

2

Nguyễn Thị Kim Lan

Phó bí thư

3

Phạm Thanh Long

Ủy viên

 CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA CHI BỘ

Chi bộ là hạt nhân chính trị; lãnh đạo thực hiện đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước ở cơ quan; lãnh đạo nghiên cứu khoa học có hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công nhân, viên chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ của Phân viện KH KTTV và BĐKH.

Trong 30 năm qua, với nhiều nỗ lực và sáng tạo, dưới sự chỉ đạo của Chi ủy qua các nhiệm kỳ, Lãnh đạo Phân viện và các cán bộ khoa học đã tích cực xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án, đề tài, hợp đồng NCKH, điều tra khảo sát phục vụ phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường và phát triển KTXH, đặc biệt là “Chương trình Quốc gia về ứng phó với Biến đổi khí hậu và Nước biển dâng”.

Chi ủy đã lãnh đạo Chính quyền thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, đào tạo cán bộ trẻ, phát huy năng lực với những chủ trương hỗ trợ việc học tập chuyên môn, tiếng Anh, nghiệp vụ của CBVC, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học có tính chuyên nghiệp, khai thác hết tiềm năng; tạo môi trường làm việc tốt cho các nhà khoa học có năng lực.

Chi ủy lãnh đạo các tổ chức đoàn thể (Công đoàn và Đoàn Thanh niên) thực hiện tốt các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh, hoạt động đúng điều lệ của tổ chức. Phát huy quyền làm chủ và tạo điều kiện để CBVC tham gia quản lý đơn vị, thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện quy chế làm việc của Viện và Phân viện.

Chi bộ luôn “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đặc biệt luôn quan tâm đến nguồn nhân lực từ Đoàn viên Thanh niên Cộng sản và Đoàn viên Công đoàn ưu tú, nhằm xây dựng một Chi bộ luôn vững mạnh. Từ năm 2010 đến nay (trong nhiệm kỳ 2010-2015), Chi bộ đã kết nạp 08 Đảng viên đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là nguồn lực nòng cốt cho Phân viện trong tương lai. Hiện nay, 17 đảng viên trên tổng số 40 CBVC-NLĐ của Phân viện là sức mạnh, là thành kết lớn!

MỘT SỐ THÀNH TÍCH CỦA CHI BỘ

Suốt chặng đường lịch sử 30 năm, Chi bộ Phân viện luôn gắn nhiệm vụ lãnh đạo hoạt động nghên cứu của Phân viện với việc xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, đã đạt những thành tích đáng khích lệ:

- Giấy khen của Đảng bộ Khối cơ sở Bộ TN&MT (năm 2005) đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh 3 năm liền (từ năm 2002 đến 2004).

- Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Bộ TN&MT (2008) đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng, là đơn vị đạt vững mạnh nhiều năm liền.

- Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Bộ TN&MT (2010) Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ năm 2007 đến 2010. 
- Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (2013): “Đã thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2012-2013)”.