VIỆN KH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

PHÂN VIỆN KH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HÂU
 
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA PHÂN VIỆN

                                Tuần thứ 2 (Từ ngày 07 tháng 01  đến ngày 11 tháng 01 năm 2019)