TẠP CHÍ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN SỐ 681 - 9/2017

1) Nguyễn Kỳ Phùng, Nguyễn Văn Tín, Nguyễn Quang Long: Xây dựng quy trình dự báo các trường khí tượng phục vụ mô hình dự báo chất lượng không khí cho khu vực Tp. Hồ Chí Minh

2) Hoàng Ngọc Tuấn: Ứng dụng mô hình HEC-HMS để dự báo dòng chảy lũ và xây dựng đường quá trình xả lũ về hạ du cho các hồ chứa thuộc lưu vực sông Sê Rê Pốk tỉnh Đắk Lắk, Áp dụng điển hình cho hồ chứa nước Đắk Minh, huyện Buôn Đôn

3) Mai Văn Khiêm: Đánh giá khả năng dự báo khí hậu hạn mùa của mô hình RSM đối với trường nhiệt độ trên khu vực Việt Nam

4) Mai Kim Liên, Lưu Đức Dũng: Đánh giá tính bền vững của cơ cấu kinh tế vùng duyên hải Nam Trung Bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu

5) Mai Văn Khiêm: Nghiên cứu khả năng dự báo cực đoan nhiệt độ mùa hè trong năm ENSO trên khu vực Bắc Trung Bộ bằng mô hình REGCM4

6) Bùi Anh Tuấn, Hoàng Thanh Sơn, Nguyễn Thị Nhàn, Nguyễn Văn Tám, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn bách Tùng: Đánh giá tác động của tuyến đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi đến diễn biến
ngập lụt thành phố Đà Nẵng khi có sự vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn

7) Nguyễn Đăng Mậu, Mai Văn Khiêm: Biến động năm của một số đặc trưng gió mùa hè ở khu vực Việt Nam

8) Tóm tắt tình hình khí tượng, khí tượng nông nghiệp và thủy văn tháng 8 năm 2017 -
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và biến đổi khí hậu

9) Thông báo kết quả quan trắc môi trường không khí tại một số tỉnh, thành phố tháng 8 năm 2017 - Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn và môi trường Tổng kết tình hình khí tượng thủy
Nguồn : Tạp chí KTTV