Ban hành Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu trong tháng 12-2015

(SGGP).- Đó là chỉ đạo mới nhất của UBND TPHCM với Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT). Cụ thể, TP yêu cầu sở này nhanh chóng hoàn chỉnh Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn TP giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; trình UBND TP ban hành trước ngày 15-12-2015; đồng thời phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu, đề xuất phương án nâng cao chất lượng và hiệu quả Văn phòng Biến đổi khí hậu; rà soát điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu TP. TP cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở TN-MT rà soát các tài liệu tuyên truyền liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu; thường xuyên cập nhật diễn biến khí hậu của cả nước và TP; tuyên truyền những cách làm, giải pháp có hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 
Nguồn: Báo Sài gòn giải phóng