Cục Biến đổi khí hậu triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
                                 Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu Tăng Thế Cường phát biểu tại Hội nghị
Chiều ngày 23/7, Cục Biến đổi khí hậu tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu Tăng Thế Cường cùng tập thể lãnh đạo Cục chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục.

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2018, thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Chương trình công tác năm 2018, Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Biến đổi khí hậu đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Về công tác xây dựng thể chế, tham mưu hoạch định chính sách, Cục Biến đổi khí hậu đã tích cực xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và trình Chính phủ đảm bảo tiến độ. Hiện nay, Cục đang tích cực triển khai xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định và quy định kiểm kê quốc gia khí nhà kính, xây dựng đề án quốc gia về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, làm cơ sở cho kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của các ngành liên quan.

Đồng thời, Cục tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nhất là một số nhiệm vụ lớn do Thủ tướng Chính phủ giao và các vấn đề đang được xã hội quan tâm. Cục đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các đối tác phát triển, các chuyên gia và nhà khoa học tiến hành xây dựng và hoàn thiện trình Chính phủ Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; rà soát, cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam; xây dựng và thực hiện Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu (NAP) giai đoạn  2021 - 2030, tầm nhìn 2050; tiếp tục xây dựng Thông báo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam cho Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu....

Cùng với đó, Cục tiếp tục cập nhật thông tin dữ liệu về biến đổi khí hậu trong nước và thế giới để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu, tiến tới xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu để tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường; thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu; thực hiện công tác điều phối Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC); tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020…

Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2018, Cục Biến đổi khí hậu tiếp tục đẩy mạnh công tác đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu để tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế qua các chương trình, dự án, nhiệm vụ; thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của nhiều đối tác phát triển trong đó có UNDP, GIZ, JICA, WB, AFD… để triển khai xây dựng các đề xuất dự án góp phần tăng cường năng lực thực thi chính sách, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, Cục Biến đổi khí hậu sẽ tích cực phối hợp với Văn phòng Chính phủ để sớm được Chính phủ ban hành Nghị định quy định lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định khi được ban hành. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu khi được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Tăng cường sự phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020, Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Về các nhiệm vụ chuyên môn, Cục sẽ đẩy nhanh việc rà soát, cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam để tham gia đánh giá nỗ lực toàn cầu trong khuôn khổ Công ước Khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu năm 2018, dự kiến dự thảo NDC cập nhật lần đầu tiên sẽ hoàn thành trong quý III. Tập trung hoàn thành Thông báo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam cho Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu để trình Ban Thư ký công ước vào quý IV. Tiếp tục xây dựng Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu (NAP) giai đoạn  2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Phối hợp chặt chẽ với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, các đơn vị trực thuộc Bộ khác có liên quan để triển khai xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu phục vụ tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường phục vụ công tác quản lý.

 

                                                                    Toàn cảnh Hội nghị chiều ngày 23/7

Tại Hội nghị, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục Biến đổi khí hậu đã trao đổi và đóng góp các ý kiến, giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm 2018 và tăng cường công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu, trong đó tập trung vào: tích cực rà soát, đề xuất xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; nâng cao năng lực tổ chức và đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh việc cập nhật các thông tin, dữ liệu mới nhất ở trong nước và quốc tế về biến đổi khí hậu để chia sẻ, cung cấp thông tin giữa các cơ quan từ trung ương đến địa phương phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh công tác phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đặc biệt là thực hiện các dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu của các Bộ, ngành, địa phương…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu Tăng Thế Cường đánh giá cao và ghi nhận nỗ lực của tập thể lãnh đạo Cục và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, Cục trưởng Tăng Thế Cường đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các quy trình giải quyết công việc tại Cục; hoàn thành việc cập nhật Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 để triển khai áp dụng tại các đơn vị trực thuộc Cục; kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự để Cục hoạt động ổn định.

Đồng thời, đề nghị các đơn vị quan tâm công tác xây dựng pháp luật, thể chế, các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy định kỹ thuật có liên quan để tăng cường công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu; tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ đàm phán quốc tế nhằm huy động nguồn tài trợ thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu; chuẩn bị nội dung, thành phần của Đoàn tham dự COP 24;…

Bên cạnh thúc đẩy hợp tác quốc tế, Cục trưởng cũng đề nghị cần tăng cường, phát huy vai trò quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu ở trung ương và địa phương, trong đó cần đẩy mạnh công tác phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu của các Bộ, ngành, địa phương.

“Tôi mong muốn toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục Biến đổi khí hậu phát huy tinh thần đoàn kết, tinh thần làm việc khoa học, hiệu quả để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm 2018.” – Ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu nhấn mạnh. 

CTTĐT