Công tác Dân vận năm 2016

Công tác Dân vận năm 2016

      Thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Chi bộ Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Đại hội III của Đảng bộ Khối Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đại hội X Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh và Đại hội XII của Đảng, Đảng ủy Khối đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, trong đó có công tác dân vận. Nhiều phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã mang lại kết quả thiết thực, trong đó có sự đóng góp và tác động tích cực của công tác dân vận.

Phong trào thi đau dân vận khéo trong thời gian qua trong Khối Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình. Đặc biệt, Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu là 1 trong 9 đơn vị xuất sắc được khen tặng. Ngoài ra, đơn vị còn có 4 đồng chí được khen tặng thực hiện tốt công tác dân vận khéo năm 2016, đó là đồng chí Vũ Thị Hương, đồng chí Châu Thanh Hải, đồng chí Lê Ánh Ngọc và đồng chí Trương Văn Kịch.

Trong thời gian tới, chi bộ Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chuyên đề, đề án thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ đảng viên về công tác dân vận. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của chính quyền. Chủ động tham mưu xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là của cấp ủy mình về công tác dân vận. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua Dân vận khéo trong toàn thể cơ quan. Tiếp tục phối hợp lãnh đạo đơn vị thực hiện một số giải pháp bảo đảm an cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của cán bộ công nhân viên, người lao động.

 


 

 

Các đồng chí được tuyên dương về công tác “Dân vận khéo” năm 2016

Tin bài: TN Sihymecc