Giảm nhẹ

Giảm nhẹ Biến đổi khí hậu là các hoạt động nhằm giảm mức độ hoặc cường độ phát thải khí nhà kính

CÁC TIN, BÀI KHÁC