Thủy điện Mê Công sẽ làm thiệt hại 22 tỉ USD

Những lợi ích kinh tế từ chuỗi đập dòng chính trên sông Mê Công không thể bù đắp nổi những thiệt hại về kinh tế là khẳng định được đưa ra trong Báo cáo nghiên cứu Tác động của việc phát triển thuỷ điện đến kinh tế, môi trường và xã hội ở hạ lưu sông Mê Kông do 3 tác giả thuộc Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo quản lý Môi trường và Tài Nguyên Thiên Nhiên thuộc Đại học Mae Fah Luang (Thái Lan) thực hiện.

Báo cáo được hiệu chỉnh và chắt lọc lại từ Báo cáo Phương hướng hoạch định việc phát triển nguồn tài nguyên nước nước ở hạ lưu sông Mê Công do Đại học bang Portland và Đại học Mae Fah Luang, Chiang Rai (Robert Costanza, 2011).

Kết luận của Báo cáo có khác biệt lớn so với các nghiên cứu kinh tế khác về các dự án thủy điện đang được đề xuất trên dòng Mê Công và đi ngược lại một số giả định và kết luận của Kế hoạch Phát triển lưu vực Pha 2 (BDP2) do Ủy hội sông Mê Công công bố năm 2011.

Dưới đây là info-graphic mô tả một số con số chính từ phân tích của báo cáo.
infor_mekong 
                                                              Theo Đại học Mae Fa Luang