Căn cứ Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1268/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu;

Xét đề nghị của Phân Viện trưởng Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu và Chánh văn phòng Viện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (trước đây là Phân viện Khí tượng Thủy văn và Môi trường phía Nam) là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; đào tạo trình độ tiến sỹ về các ngành được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

          2. Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu có con dấu riêng, có tài khoản tiền gửi theo quy định của pháp luật

          3. Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

          1. Xây dựng, trình Viện trưởng kế hoạch nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ dài hạn, 5 năm, hàng năm về khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu của Phân viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

          2. Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng chính sách, pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu.

          3. Nghiên cứu, thực nghiệm và phát triển công nghệ phục vụ quy hoạch phát triển, tự động hóa mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn, môi trường và giám sát biến đổi khí hậu.

4. Nghiên cứu khoa học về khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu:

a) Tài nguyên khí hậu, cực đoan và rủi ro khí hậu, khí hậu ứng dụng; khí tượng nhiệt đới, gió mùa, ENSO, khí tượng nông nghiệp; dự báo khí hậu, thời tiết, bão, hạn hán và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm;

b) Thủy văn và tài nguyên nước mặt, nước dưới đất; thủy văn ứng dụng, thủy văn sinh thái, đô thị, đảo nhỏ, hồ chứa; quản lý và quy hoạch tài nguyên nước, các khía cạnh kinh tế - xã hội trong tài nguyên nước; dự báo thủy văn, tài nguyên nước, lũ, lũ quét, ngập lụt, xói lở và các thiên tai liên quan đến nước;

c) Khí tượng thủy văn biển, tương tác biển - khí quyển, tài nguyên môi trường biển, dự báo và cảnh báo khí tượng thủy văn môi trường biển, thiên tai có nguồn gốc từ biển;

d) Dao động khí hậu và biến đổi khí hậu, kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng; tác động và thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ và kiểm soát phát thải khí nhà kính; khía cạnh kinh tế - xã hội của biến đổi khí hậu, tác động của chính sách toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu đối với kinh tế - xã hội trong nước, các cơ hội do biến đổi khí hậu mang lại; tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào các kế hoạch phát triển; tín chỉ các bon và thị trường các bon;

đ) Môi trường không khí và nước, công nghệ môi trường, đánh giá tác động và rủi ro môi trường;

e) Ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu.

5. Nghiên cứu phát triển, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ về khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu.

6. Tổ chức thực hiện hoặc tham gia thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo về khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu với nước ngoài, các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật; tham gia mạng lưới nghiên cứu khoa học về khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu trong và ngoài nước, các nhóm công tác của Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), tham gia thực hiện khung hướng dẫn toàn cầu về dịch vụ khí hậu (GFCS) theo sự phân công của Viện trưởng.

          7. Tham gia đào tạo sau đại học, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển nguồn nhân lực về khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật.

          8. Tham gia thẩm định các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ về khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu.

          9. Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin khoa học và công nghệ dưới hình thức hội nghị, hội thảo khoa học, biên tập, xuất bản ấn phẩm theo quy định của pháp luật.

          10. Tham gia cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo, thông báo về khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu.

11. Phát triển và ứng dụng phần mềm, cơ sở dữ liệu về khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu.

12. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn về khoa học và công nghệ, điều tra khảo sát, phân tích hóa nghiệm về khí tượng, thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật.

13. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo sự phân công của Viện trưởng.

          14. Quản lý tổ chức, vị trí việc làm, viên chức, người lao động; tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Phân viện theo quy định của pháp luật và theo phân công của Viện trưởng.        

          15. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

          16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

          Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Phân viện

a) Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu có Phân Viện trưởng và không quá 02 Phó Phân Viện trưởng;

b) Phân Viện trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu về các nhiệm vụ được phân công và toàn bộ hoạt động của Phân viện; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Phân viện; xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế của Phân viện theo quy định;

          c) Phó Phân Viện trưởng giúp việc Phân Viện trưởng, chịu trách nhiệm trước Phân Viện trưởng và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công.

2. Các tổ chức trực thuộc Phân viện

a) Phòng Hành chính Tổng hợp;

b) Phòng Nghiên cứu Khí tượng khí hậu và Biến đổi khí hậu;

c) Phòng Nghiên cứu Thủy văn - Tài nguyên nước;

d) Phòng Nghiên cứu Hải văn;

          đ) Phòng Nghiên cứu Môi trường;

          e) Trạm Quan trắc Khí tượng nông nghiệp và Lắng đọng a xít Đồng bằng sông Cửu Long.

          Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Viện, Phân Viện trưởng Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.