CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÂN VIỆN KHOA HỌC KHÍ                                                     TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
(Theo Quyết định số 181 /QĐ-VKTTVBĐKH ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Viện Khoa học Khí tượng         Thủy văn và Biến đổi khí hậu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân                                            Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu)
Vị trí và chức năng

         
1.  Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, có chức năng nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; cung cấp dịch vụ, tư vấn về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật.

         
2. Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền gửi theo quy định của pháp luật; trụ sở đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ và quyền hạn

         
1. Xây dựng, trình Viện trưởng phê duyệt Chiến lược phát triển Phân viện, kế hoạch nghiên cứu, phát triển công nghệ dài hạn, trung hạn, hằng năm về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

         
2. Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng chính sách, pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.

         
3. Nghiên cứu, thực nghiệm và phát triển công nghệ phục vụ quy hoạch phát triển, tự động hóa mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn và giám sát biến đổi khí hậu.

         
4. Nghiên cứu khoa học về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu:

         
a) Tài nguyên khí hậu, cực đoan và rủi ro khí hậu, khí hậu ứng dụng; khí tượng nhiệt đới, gió mùa, ENSO (El Nino/La Nina và Dao động Nam), khí tượng nông nghiệp, khí hậu phục vụ giám sát dịch bệnh; dự báo khí hậu, khí hậu nông nghiệp, thời tiết, bão, hạn hán và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

         
b) Thủy văn và các thiên tai liên quan đến nước; thủy văn ứng dụng, sinh thái, đô thị, đảo nhỏ, hồ chứa; dự báo thủy văn, lũ, lũ quét, ngập lụt và các thiên tai liên quan đến nước.

         
c) Khí tượng thủy văn biển, tương tác biển - khí quyển, tài nguyên môi trường biển, dự báo và cảnh báo khí tượng thủy văn môi trường biển, thiên tai có nguồn gốc từ biển.

         
d) Dao động khí hậu và biến đổi khí hậu, kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng; tác động và thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ và kiểm soát phát thải khí nhà kính; khía cạnh kinh tế - xã hội của biến đổi khí hậu, các cơ hội do biến đổi khí hậu mang lại; lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển.

         
đ) Môi trường không khí và nước, sức khỏe môi trường, công nghệ môi trường, đánh giá tác động và rủi ro môi trường.

         
e) Ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu.

         
5. Nghiên cứu phát triển, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ về khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu.

         
6. Thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ  về khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu; tham gia thực hiện các nhiệm vụ trong Mạng lưới giám sát lắng đọng a xít vùng Đông Á (EANET), các nhóm công tác của Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), khung hướng dẫn toàn cầu về dịch vụ khí hậu (GFCS) theo phân công của Viện trưởng.

         
7. Tham gia đào tạo trình độ tiến sĩ, chuyên môn, nghiệp vụ về khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu theo sự phân công của Viện trưởng.

           
8. Tham gia thẩm định các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ về khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu theo phân công của Viện trưởng.

         
9. Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin khoa học và công nghệ về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật.

         
10. Cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo, thông báo về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu theo phân công của Viện trưởng.

         
11. Phát triển và ứng dụng phần mềm, cơ sở dữ liệu về khí tượng thủy văn  và biến đổi khí hậu.

         
12. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn về khoa học và công nghệ, điều tra khảo sát, phân tích hóa nghiệm về khí tượng, thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật.

         
13. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Viện.

         
14. Quản lý tổ chức, vị trí việc làm, viên chức, người lao động; tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Phân viện theo quy định của pháp luật và theo phân công của Viện trưởng.       

         
15. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

         
16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.