Các dự án hợp tác quốc tế:          Phân viện KTTV&MT phía Nam đã tham gia cùng các cơ quan khác nhau thực hiện các dự án quốc tế sau: 1.    Dự án “Tăng cường kỹ thuật Khí tượng Nông nghiệp” do UNDP tài trợ. 2.    Dự án “Qui hoạch tổng thể Đồng bằng sông Cửu Long” do Ủy ban sông Mê kông tài trợ. 3.    Dự án...