Khả năng bị tổn thương

Khả năng bị tổn thương do tác động của Biến đổi khí hậu là mức độ mà một hệ thống (tự nhiên, xã hội, kinh tế) có thể bị tổn thương do Biến đổi khí hậu, hoặc không có khả năng thích ứng với những tác động bất lợi của Biến đổi khí hậu.

CÁC TIN, BÀI KHÁC