Phân viện trưởng: TS. Mai Văn Khiêm

Email: mvkhiem@monre.gov.vm
            khiem@imh.ac.vn

 

 


Phó Phân viện trưởng: Th.S. Phạm Thanh Long

Email: longpham.sihymete@gmail.com

 

 

 


Phó Phân viện trưởng: Th.S. Nguyễn Văn Hồng

Email: nguyenvanhong79@yahoo.com