Phân Viện trưởng: Tiến sĩ. Phạm Thanh Long

Email: longpham.sihymete@gmail.com

 

 

 

Phó Phân Viện trưởng: Tiến sĩ. Nguyễn Văn Hồng

Email: nguyenvanhong79@yahoo.com