Phòng Thí nghiệm với các máy móc, thiết bị chuyên dùng hiện đại (như máy Quang phổ hấp thu nguyên tử, máy Sắc ký Ion, Tủ ấm dùng nuôi cấy vi sinh, Bộ cất đạm tự động…), đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 17025/2005, được Văn phòng Chất lượng BoA của Việt Nam công nhận và cấp chứng chỉ VILAS năm 2007. 

 

 

Phân tích trên máy Sắc ký Ion

Phân tích trên máy Quang phổ

 


 


Phân tích hóa nước

Tham quan Phòng Thí nghiệm

 


 


Đo ô nhiễm không khí

Tham gia Mạng lưới

Giám sát Lắng đọng acid Đông Á

Trong hoạt động, Phòng Thí nghiệm đã tham gia chương trình phân tích so sánh Liên Phòng Thí nghiệm các chỉ tiêu kim loại nặng trong nước do Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức từ năm 2008-2012; chương trình phân tích so sánh Liên Phòng Thí nghiệm các chỉ tiêu kim loại nặng trong nước do Văn phòng Công nhận Chất lượng BoA tổ chức năm 2009, 2012; chương trình phân tích so sánh Liên Phòng Thí nghiệm các chỉ tiêu hóa lý của các mẫu đất, nước, không khí và nước mưa thuộc Chương trình do Mạng lưới Giám sát Lắng đọng Acid vùng Đông Á - EANET, Nhật Bản tổ chức từ năm 2007 đến nay.

 Phòng Thí nghiệm đã thực hiện phân tích, giám định chất lượng nước của các đề tài các cấp (06), các dự án giám sát môi trường trong nước (07) và Quốc tế (05) trên sông Sài Gòn - Đồng Nai, cầu Cần Thơ, các khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trong khu vực; Thực hiện các hợp đồng phân tích chất lượng nước, không khí, trầm tích; Đánh giá tác động môi trường trong khu vực.