Ứng phó

Ứng phó với Biến đổi khí hậu là các hoạt động của con người nhằm thích ứnggiảm nhẹ Biến đổi khí hậu.

CÁC TIN, BÀI KHÁC